Description

Khabar Ye Hai 2nd February 2012 – Salman Ghani, Sami Ibrahim