Description

Khabar Ye Hai 1st February 2012 – Salman Ghani, Sami Ibrahim